Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2014

Niepamientam
2535 1777
Reposted byzaczarowana1 zaczarowana1

May 27 2014

Niepamientam
1276 9372 500
Reposted byAnneBonnybutterfly94viceer

May 16 2014

Niepamientam
1044 b5e9 500
Niepamientam
5989 0300 500

May 13 2014

Niepamientam
4268 09d7 500
Reposted byzaczarowana1 zaczarowana1
Niepamientam
0231 2d33 500
Niepamientam
3468 4e9d 500

April 17 2014

Niepamientam
Też tak uważam :P
Niepamientam
0864 aae1
Reposted fromscorpix scorpix viaczekoczeko czekoczeko

April 16 2014

Niepamientam

April 10 2014

Niepamientam
3108 5b52 500
xD
Reposted byEllaEllakarteczkilonelygirl15noeladiaRybciaaamissmiserable

April 09 2014

Niepamientam
Niepamientam
Niepamientam

PODSTAWOWE POTRZEBY MIŁOSNE KOBIET I MĘŻCZYZN:

Kobiety pragną otrzymywać:                Mężczyźni pragną otrzymywać:

1. troskę                                              1. zaufanie

2. zrozumienie                                     2. akceptację

3. szacunek                                         3. docenianie

4. poświęcenie                                    4. podziw

5. uznanie                                           5. aprobatę

6. zapewnienia                                    6. zachętę

"Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus"

Reposted from8alex7 8alex7 viaczekoczeko czekoczeko
Niepamientam
Niepamientam
2199 dc89 500
Reposted frommalcia malcia viaEllaElla EllaElla
Niepamientam
7355 12dd 500
Reposted bypositivextremenegativeEllaElla

April 06 2014

Niepamientam
8869 1ffe 500

April 02 2014

Niepamientam
Przy tej ślicznej szyi powinien być równie śliczny nóż.
Niepamientam
Nie wiele trze­ba cze­kać by się prze­konać o fałszy­wości czyichś słów. 
— teraz i ja tak bardzo Cię nienawidzę.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl